Nyt projekt beskytter børn mod misbrug





22. februar 2020



Dansk Vietnamesisk Forening (DVF) har fra Danidas Civilsamfundspulje (forvaltet af Civilsamfund i Udvikling) modtaget en bevilling på1,9 mio. kr. til et tre-årigt projekt for underprivilegerede og udsatte børn i to fattige distrikter i Ho Chi Minh City (HCMC) i samarbejde med Ho Chi Minh City Wellfare Association (HCWA).





Af Freddy Karup Pedersen

Projektets formål er at mindske misbrug af udsatte børn og unge i HCMC ved at øge viden om, opmærksomhed på, holdninger til og praksis over for udsatte børn og unge og deres behov og rettigheder. Ud over direkte socialt arbejde med målgruppen og fortalervirksomhed for gruppens rettigheder, vil målet søges opnået ved at udbrede kendskabet til, og gennemførelsen af, intentionerne i den nye børnelov, som den vietnamesiske regering vedtog i 2016, og som udmønter indholdet i FN’s børnekonvention i en vietnamesisk sammenhæng.


Spørgeundersøgelse blandt udsatte børn

I et tidligere projekt mellem DVF og HCWA vedrørende migrantbørn indvandret fra landområderne til Ho Chi Minh City sammen med deres familier, gennemførtes et stort antal interviews vedrørende børnenes udfordringer og behov. Her pegede børnene specielt på mulighed for skolegang og adgang til behandling i sundhedssystemet, samt hjælp til at undgå seksuelt misbrug og HIV/AIDS-smitte, ulønnet eller dårligt lønnet børnearbejde under farlige forhold, stofmisbrug, samt vold i hjemmet. Det aktuelle projekt vil derfor bl.a. fokusere på disse forhold med hensyn til både forebyggelse, beskyttelse og fortalervirksomhed.


Selve projektarbejdet udføres af HCWA’s medarbejdere og frivillige. Aktivitetsplanen indeholder en række tiltag. Planen omfatter opsøgning af de udsatte børn og unge, og socialt arbejde hvor børnene selv involveres i at finde frem til hvordan deres behov bedst kan afhjælpes. Hertil kommer kurser for børnene i livsduelighed (”life skills”), i undgåelse af seksuel og arbejdsmæssig udnyttelse, i stofmisbrug. Endelig vil projektmedarbejderne også arbejde med familierne med henblik på at mindske risikoen for vold i hjemmet. Der arrangeres børne-og ungdomsklubber og sportsarrangementer for børnene og etableres ”peer education”. Det vil sige oplysning og påvirkning af kammerater fra samme miljø for eksempel i form af mentorordninger.


Det sociale arbejde for målgruppen har også det strategiske sigte at styrke HCWA’s autoritet og status som fortaler for udsatte børn og deres behov og rettigheder.


Styrket frivillighed

Desuden er det et mål for projektet at gøre HCWA så uafhængig som muligt af økonomisk støtte udefra, så bæredygtigheden af organisationens arbejde sikres. Det sker ved at støtte HCWA’s kapacitet til fundraising. Ligeledes omlægges det sociale arbejde i så stort omfang som muligt, så det udføres af frivillige i stedet for af lønnet personale. Der bliver derfor afholdt workshops med dansk deltagelse om opsøgende arbejde, uddannelse og fastholdelse af frivillige samt om fundraising metoder. Andre workshops med deltagelse af DVF vedrører fortalervirksomhed og seksuelle- og reproduktive rettigheder, samt vold i hjemmet.